Alla har rätt att välja CoreTherm®-behandling vid konstaterad godartad prostataförstoring

Enligt Patientlagen har alla rätt att välja CoreTherm®-behandling, även om hemsjukhuset inte kan erbjuda denna behandling. Du har rätt att begära behandlingen hos annan vårdgivare om den inte kan erbjudas i närheten. Ditt hemlandsting betalar för behandlingen via en riksvalsremiss. Din behandling kostar alltså inte dig som patient mer än ett vanligt läkarbesök.

Vid vattenkastningsbesvär ska Du vända dig till din husläkare för en första bedömning. Vid mer uttalade besvär utfärdas en remiss till urologspecialist. På vissa ställen i landet kan du vända dig direkt till en urolog.  Det är viktigt att få rätt diagnos. När du fått diagnosen godartad prostataförstoring redogör urologen för de olika behandlingsalternativ som finns. CoreTherm® kan vara ett alternativ som passar Dig bäst.

Värmebehandling med CoreTherm

Istället för operation vid godartad prostataförstoring

Få rätt hjälp i god tid vid godartad prostataförstoring

Godartad prostataförstoring är en sjukdom som kan medföra stort lidande hos den drabbade. Men det finns hjälp! Urologen och specialisten Sonny Schelin har svar på hur sjukdomen kan behandlas på ett mindre smärtsamt sätt, innan besvären blir alldeles för smärtsamma.

’”Många läkare i Sverige väljer att ordinera symtomlindrande läkemedel till patienterna i stället för att erbjuda en botande behandling.

…Jag kan inte förstå varför många läkare gör på det viset när vi kan erbjuda patienten en effektiv behandling”

läs hela artikeln i Kalmarposten här

Värmebehandling med CoreTherm

Istället för operation vid godartad prostataförstoring

90% kan botas mindre smärtsamt

Långtidsuppföljning efter CoreTherm® Concept behandling av godartad prostataförstoring med avflödeshinder.

Tidigare prospektivt randomiserade externt kontrollerade och jämförande studier med PLFT® vs.
operationsbehandlingar visar ingen vetenskapligt signifikant skillnad vad gäller effektivitet men
mindre allvarliga biverkningar efter PLFT®. Botande behandlingar var ca 80% efter PLFT®.
Nedan redovisade kvalitetsarbete är en genomgång av 4 års behandlingar med ett vidareutvecklat
behandlingskoncept som kallas CoreTherm Concept.

Introduktion metoden:
”CoreTherm® Concept” är en svensk vidareutvecklad TUMT – mikrovågsmetod för botande
behandling av symptomgivande BPH (benign prostatahyperplasi). Konceptet består av flera
patenterade metodförbättringar sedan mitten av -90 talet:

 1. PLFT® (Prostalund Feedback Treatment) där en intraprostatisk temperatursond mäter
  temperaturen på 3 olika djup inuti prostata. Behandlande urolog kan skräddarsy
  behandlingen till varje patient med hjälp av beräkningar i behandlingsdatorn. Blodflödet och
  den sammanlagda vävnadsskadan i realtid kan ses på dataskärmen.
 2. Schelinkatetern®– en specialdesignad urinvägskateter med dubbelfunktion som tömmer
  urinblåsan under tiden urologen kan, som tandläkaren gör, spruta lokalbedövning i prostata
  med adrenalin på 4 ställen genom en lång injektionskanyl via katetern. Bedövningsvätskan
  gör sedan behandlingen mindre smärtsam och adrenalinet underlättar värmespridningen och kortar
  ner behandlingstiden från tidigare 1 timme till ca 10 minuter
 3. Energidosering i relation till prostatastorleken görs möjlig genom att blodflödet minimeras
  efter adrenalininjektionerna i prostata. Värmespridningen under behandling blir kontrollerad
  och förutsägbar utan större individuella skillnader. Detta ”fångar in” tidigare misslyckade
  behandlingar pga. höga blodflöden och reducerar förutom behandlingstiden energiåtgången
  till 1/5 av vad som behövdes tidigare utan adrenalin. Energidoseringen ger en kraftigt
  förbättrad effektivitet men också säkerhet för att undvika över- eller underbehandlingar.

Kvalitetsarbete i Region Kalmar med genomgång av behandlingar med CoreTherm® Concept vid
Specialistläkargruppen i Kalmar under 1012, 2013, 2014 och 2015 och uppföljningstid t.o.m. 2019.
Medianuppföljning 6 år (4 – 8 år)

Demografi och patientmaterial:
287 patienter behandlades totalt under 2012,2013, 2014 och 2015 (67, 66, 75 och 79.)
Antalet kateterbundna patienter var 60 (20%) i hela patientgruppen (287).
209 patienter kom från Region Kalmar och 78 patienter i huvudsak från regionerna Gotland,
Jönköping, Blekinge och Kronoberg.
Ålder vid behandling: Medelålder 72,5 år. Medianålder 73 år (47 – 94).
116 patienter var ≥75 år. Nästan hälften av dessa var både gamla och multisjuka och utgjorde
högriskpatienter. Många av patienterna CoreTherm® behandlades med pågående Waran eller
Trombyl behandling utan blödningskomplikationer.
Prostatavolymer innan behandling: Medelvärde 77,5 ml. Medianvärde 66 ml (24 – 366)
109 (38%) patienter hade kraftigt förstorade prostatakörtlar – ≥80 ml innan värmebehandlingen.
41 patienter av 209 (20%) från Region Kalmar var kateterbundna innan sin värmebehandling.

Uppföljningsresultat:
Samtliga 209 (varav 41 med KAD) patienter från Region Kalmar genomgick en klinisk kontroll av
behandlingsresultatet avseende lyckad kateterbefrielse, flödesmätning, symtomevaluering, resturin,
rektalpalpation och ultraljudsmätning av prostatastorleken efter 3 – 4 månader.
78 utomlänspatienter saknar uppföljningsdata då de sköttes och efterkontrollerades vid
remitterande kliniker.
Behandlingstiden var i medeltal på samtliga 287 patienter 9,3 minuter (4,01 – 17,2)
Ingen patient krävde smärtstillande eller lugnande medicinering förutom premedicinering med
Paracetamol®
Ingen patient drabbades av någon allvarlig komplikation i samband med bedövning eller behandling
och samtliga kunde lämna kliniken direkt efter 1 timme. Ingen behövde remitteras till sjukhus.
11/287 behandlingar avslutades något prematurt, pga. att värmeövergång mot rektum uppnådde
den förutbestämda säkerhetsnivån, utan senare komplikationer eller misslyckat behandlingsresultat.
192/209 (92%) patienter bedömdes vid 3–4 månaders kontrollen som botade enligt vedertagna
kriterier (deWildt)
37/41 (90%) av de KAD bundna patienterna kunde kateter befrias inom 3 månader efter behandling
181 behandlingar avslutades med ”Primär Endpoint” med stöd av beräknad nekrosvolym (PLFT®).
106 behandlingar avslutades med Energipoäng ”Sekundär Endpoint” med stöd av energidosering.
Volymminskning av prostata vid mätning med transrektalt ultraljud 3 – 4 månader efter
värmebehandlingen var i medeltal 29,1% (0 – 55).
Komplikationer i den postoperativa perioden inom 3 – 4 månader efter behandling:
Bitestikelinflammation 7
Urinrörsförträngning med endoskopisk operation 4
Postoperativ blödning som krävde vårdbesök 3
Symtomgivande urinvägsinfektion 3
Blåssten 2
Urosepsis 2
17/209 patienter hade ett misslyckat behandlingsresultat efter 3 – 4 månader och fick en
kompletterande behandling. Ytterligare 11 blev botade med nedan listade åtgärder:
TURP – operation gjordes på 6 patienter pga. en inhängande lob eller restadenom
TUIP – blåshalsöppning behövdes på 3 patienter
TUMT – upprepad värmebehandling till 2 patienter
RIK – självtappning blev en slutlig lösning hos 5 patienter med förslappad urinblåsa
En patient dog i lungcancer innan vidare diagnostik eller åtgärd.
Ombehandling efter en primärt botande behandling gavs till 4/192 under uppföljningstiden (4 – 8 år)
på pga. återkommande besvär. Samtliga erhöll en ny CoreTherm® behandling efter ny utredning med
bestående effekt hos 3 och ytterligare en ombehandling med CoreTherm® för en patient med mycket
kraftig förstoring. Ombehandlingsfrekvensen var endast 2% efter 6 års medianuppföljning i
patientgruppen med primärt lyckade behandlingar.
Ingen patient fick ansträngningsinkontinens

Konklusion
Genomgång av 4 års CoreTherm® Concept (PLFT®) behandlingar med 6 års uppföljning visar att 90% av
patienterna med symptomgivande godartad prostataförstoring, både med och utan kateter, kan botas
med en mindre smärtsam, poliklinisk, minimalinvasiv värmebehandling. Metoden fyller också en lucka i
terapiarsenalen när operation bedömes för riskabel för gamla sjuka patienter med kateter men också
vid kraftigt förstorade körtlar där enda alternativet är en operation genom buken.

Värmebehandling med CoreTherm

Istället för operation vid godartad prostataförstoring